: Regulamin sklepu

dietetykwargocki.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego dietetykwargocki.pl

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego
  https://dietetykwargocki.pl w szczególności:

1.1. definiuje określenia używanie w serwisie internetowym https://dietetykwargocki.pl

1.2 określa zasady zawierania Umów Sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji

1.3 określa zasady e-konsultacji realizowanych przez Sprzedawcę

1.4 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy

1.5 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym określa wyjątki

1.6 określa wymagania techniczne

1.7 informuje o Polityce prywatności

1.8 informuje o majątkowych prawach autorskich

1.9 wskazuje pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

 1. Serwis internetowy działający w domenie https://dietetykwargocki.pl prowadzony jest przez Dietetyk Rafał Wargocki, ul. Lecha 8/17, 05-400 Otwock, NIP 532209894, REGON: 521572799;
  e-mail: dietetyk.rafalwargocki@gmail.com; telefon kontaktowy: 696 630 355.
 2. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT). Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia.
  Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
 3. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535).

5.Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy
i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym, wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy
  nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek
  ze zmian.
 2. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
 3. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 4. Serwis udostępnia możliwość rejestracji Konta klienta.
 5. Niniejszy regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu
  w dogodny dla siebie sposób, np. poprze zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług poprzez właściciela Serwisu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego regulaminu.
 7. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą
  te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych
  za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
 8. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
 • 2 Definicje

Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy

Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia

Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem

Produkt cyfrowy – Produkt w wersji elektronicznej, nie zapisany na trwałym nośniku materialnym

Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu

Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://dietetykwargocki.pl za pośrednictwem, którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług

Sprzedawca, Usługodawca – Dietetyk Rafał Wargocki, ul. Lecha 8/17, 05-400 Otwock, NIP 5322098094, REGON 521572799;

Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego

Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą

E-konsultacje –konsultacja przeprowadzona z Klientem telefonicznie lub online

Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym prawa osób, których dane dotyczą

Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca

Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego

Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.

Koszyk  – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru Klienta.

Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidulany dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.

Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Serwisie internetowym Sprzedawcy, umożliwiający utworzenie Konta klienta.

Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu internetowego dietetykwargocki.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego zgłoszenia.

Newsletter –  usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Serwisu.

Blog– usługa elektroniczna dostępna w Serwisie internetowym dla jego Usługobiorców

 • 3 Usługi elektroniczne
 1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:

1.1 Formularz zamówienia

1.2 Formularz kontaktowy

1.3 Newsletter

1.4 Blog

1.5 Konto klienta

 1. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 2. Usługa formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.
 3. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na adres dietetyk.rafalwargocki@gmail.com. Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych Produktach w ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach, szkoleniach oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim powiadomieniu o tym fakcie Usługobiorcy.
 4. Usługa Bloga jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki internetowej lub przejście na inną stronę internetową.
 5. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.

6.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, hasło.

6.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła ustanowionych w formularzu rejestracji.

6.3 Usługobiorca  ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres Sprzedawcy.

6.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę  Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, Usługodawca  może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.

 1. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 2. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

 

 

 • 4 Zawarcie umowy sprzedaży

1.Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia na stronie internetowej https://dietetykwargocki.pl

2.Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

 1. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:

3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”

3.2 w Koszyku Klient może:

3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu

3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie ikony „x” znajdującej się obok miniaturki zdjęcia, z lewej strony tabeli Koszyka

3.2.3 dla odświeżenia zawartości Koszyka należy kliknąć przycisk „Zaktualizuj koszyk”

3.2.4 zrealizować otrzymane kupony.

3.3 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka i kosztów dostawy należy kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”.

3.4  następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez:

3.4.1 wpisanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia

3.4.2 dokonanie wyboru płatności spośród udostępnionych przez Sklep internetowy

3.4.3 dane oznaczone (*) są obowiązkowe

3.5  następnie należy:

3.5.1 zapoznać się i zaakceptować Regulamin sklepu

3.5.2  potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrazić zgodę na przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zamówienia

3.6 potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”

3.7 Wybór Przelewu tradycyjnego jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

3.8 Przy wyborze PayU należy wybrać formę płatności spośród dostępnych, zapoznać się i zaakceptować regulamin PayU następnie potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdzam zamówienie” lub równoznacznym. Złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.

 

 1. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży. Umowę Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.
 3. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
 4. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta klienta.
 • 5 Termin realizacji zamówienia
 1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 7 dni, chyba, ze w opisie danego Produktu, w trakcie składania zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji zamówienia należy liczyć od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
 2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
 • 6 E-konsultacje
 1. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość przeprowadzenia odpłatnych E-konsultacji:

1.1 telefonicznie

1.2 online – połączenie internetowe

1.3 online – korespondencja e-mail

 1. E-konsultacja przeprowadzana jest na podstawie przesłanych przez Klienta niezbędnych informacji na adres e-mail: dietetyk.rafalwargocki@gmail.com. Informacje powinny być przesłane na minimum 48 godzin przed terminem E-konsultacji.
 2. Warunki E-konsultacji, w szczególności; termin, czas trwania, zakres, płatność, zasady odwołania lub możliwość przełożenia e-konsultacji będą ustalane indywidualnie między Klientem a Sprzedawcą, a ich treść zostanie utrwalona pisemnie.
 3. E-konsultacja odbywa się poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego, połączenia internetowego lub korespondencji e-mail między Sprzedawcą a Klientem, w zależności od poczynionych ustaleń.
 • 7 Dostawa
 1. Dostawa Produktów cyfrowych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
 2. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane
  w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
 3. Dostawa Produktów cyfrowych jest nieodpłatna.
 4. Dostawa Produktów nie jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
 • 8 Płatności
 1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:

1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 2 dni od dnia przesłania potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę ( przedpłata)

1.2 przez PayU w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.  Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności PayU (obsługiwany przez PayU Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000, będąca dostawcą usług płatniczych w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych).

 1. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §8 niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

3.W przypadku płatności za pośrednictwem PayU, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia.

 1. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę bez VAT. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej.
 • 9 Reklamacje
 1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć Produkt bez wad.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 4. Reklamację można złożyć:

4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy: dietetyk.rafalwargocki@gmail.com

4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy:
 Dietetyk Rafał Wargocki, ul. Lecha 8/17, 05-400 Otwock

 1. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi, a także konkretne żądanie Klienta związane ze składaną reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 2. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym.
 3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 4. Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
 5. W przypadku umowy sprzedaży z Konsumentem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.
 6. Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

10.1 żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

10.2 żądać usunięcia wady

10.3 złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

10.4 złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie; jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 2. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem. Koszty związane z odesłaniem produktu, podlegającego reklamacji sklep zwraca niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 3. Zapisy ust. 1-12 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach konsumenta.
 4. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na podstawie art. 558 §1 KC.
 • 10 Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z art 27. ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie Produktu.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi, Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktu w Sklepie.

 1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:

8.1 w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

8.3 o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,

8.4 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,

8.5 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 1. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
 2. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:

9.1 adres e-mail: dietetyk.rafalwargocki@gmail.com

9.2 adres Sprzedawcy:  Dietetyk Rafał Wargocki, ul. Lecha 8/17 05-400 Otwock

 • 11 Wymagania techniczne
 1. Do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta:

1.1  komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu

1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru wiadomości pocztowych od Sprzedawcy

1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google Chrome, Safari lub Microsoft Edge)

1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa JavaScript

1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF

 1. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów.

 

 

 

 • 12 Polityka prywatności
 1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności [link do strony z Polityką prywatności].
 • 13 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów
 1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:

1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów, po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

1.2 Sprzedawca nie wyraża zgody na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.

 1. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:

2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 1. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR
  w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: dietetyk.rafalwargocki@gmail.com.

 • 14 Majątkowe prawa autorskie
 1. Wszelkie Produkty odpłatne i nieodpłatne dostępne w Sklepie internetowym są utworami podlegają ochronie przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz.U.1994.24.83).
 2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem, w tym odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
 3. Zabronione jest powielanie, kopiowanie i wykorzystywanie Produktu w całości lub we fragmentach w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
 • 15 Postanowienia końcowe
 1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:

2.1  Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)

2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)

 1. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym https://dietetykwargocki.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu internetowego https://dietetykwargocki.pl użyte są w celach informacyjnych.
 2. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego https://dietetykwargocki.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem Umowy.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem [data] [proszę podać datę umieszczenia na stronie sklepu].

Załącznik nr 1

Regulamin sklepu
dietetykwargocki.pl

Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego dietetykwargocki.pl
§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego
https://dietetykwargocki.pl w szczególności:
1.1. definiuje określenia używanie w serwisie internetowym https://dietetykwargocki.pl
1.2 określa zasady zawierania Umów Sprzedaży, składania zamówień i ich realizacji
1.3 określa zasady e-konsultacji realizowanych przez Sprzedawcę
1.4 określa zasady dokonywania płatności i realizacji dostawy
1.5 określa zasady składania reklamacji i oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w tym
określa wyjątki
1.6 określa wymagania techniczne
1.7 informuje o Polityce prywatności
1.8 informuje o majątkowych prawach autorskich
1.9 wskazuje pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów
2. Serwis internetowy działający w domenie https://dietetykwargocki.pl prowadzony jest przez Rafał
Wargocki, ul. Lecha 8/17, 05-400 Otwock, NIP 5322098094, REGON 521572799;
e-mail: dietetyk.rafalwargocki@gmail.com; telefon kontaktowy: 696 630 355.
3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto ( zawierają podatek VAT).
Cena podana przy danym Produkcie jest wiążąca dla Klienta w chwili składania Zamówienia.
Ceny nie zawierają kosztów dostawy.
4. Sprzedawca korzysta ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 113 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (Dz. U. 2004 nr 54 poz. 535).
5.Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy
i ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia
umowy w rozumieniu art.71 Kodeksu Cywilnego.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym,
wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i dawania
rabatów, a także ograniczonego w czasie oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe zapisy
nie mają wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w życie którejkolwiek
ze zmian.

7. Czas trwania promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie łączą się. Szczegółowe informacje
zawarte są każdorazowo w warunkach lub regulaminie danej promocji.
8. Warunkiem złożenia Zamówienia przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja
jego postanowień w czasie składania Zamówienia. Klient poprzez akceptację wyraża zgodę na
wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
9. Serwis udostępnia możliwość rejestracji Konta klienta.
10. Niniejszy regulamin jest udostępniany nieodpłatnie. Klient może utrwalić treść Regulaminu
w dogodny dla siebie sposób, np. poprze zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
11. Regulamin może odsyłać do odrębnych regulaminów oraz ogólnych warunków świadczenia usług
poprzez właściciela Serwisu, które w takim wypadku stają się integralną częścią niniejszego
regulaminu.
12. Zastrzega się, że Konsumentów oraz Przedsiębiorców na prawach konsumentów, nie dotyczą
te postanowienia Regulaminu, które stanowiłyby niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu
Kodeksu Cywilnego (art.385(1) do 385(3)), czy naruszałyby bezwzględnie obowiązujące przepisy
prawne dotyczące zawierania umów z udziałem Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach
konsumentów, które zostałyby zawarte w rejestrze postanowień wzorców umownych uznanych
za niedozwolone, prowadzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
13. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym.
14. Sprzedawca umożliwia Klientom pozostawienia opinii dotyczących jakości obsługi oraz jakości
oferowanych Produktów. Opinie są weryfikowane przez obsługę Sklepu.
15. Sprzedawca nie stosuje mechanizmu plasowania Produktów na liście wyników wyszukiwania.

§2 Definicje
Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od
pracy
Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywna, dostępna w Sklepie Internetowym
Sprzedawcy, umożliwiająca złożenie zamówienia
Kodeks Cywilny – Ustawa Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
Produkt – wszystkie produkty dostępne w Sklepie internetowym będące przedmiotem Umowy
Sprzedaży między Sprzedawcą a Klientem
Produkt cyfrowy – Produkt w wersji elektronicznej, nie zapisany na trwałym nośniku materialnym
Regulamin – niniejszy Regulamin sklepu
Sklep internetowy – sklep internetowy dostępny pod adresem https://dietetykwargocki.pl za
pośrednictwem, którego Klient może dokonać zamówienia Produktów lub Usług

Sprzedawca, Usługodawca – Rafał Wargocki, ul. Lecha 8/17, 05-400 Otwock, NIP 5322098094,
REGON 521572799
Umowa Sprzedaży – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem a Sprzedawcą za
pośrednictwem sklepu internetowego
Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz
Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego
Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane za pomocą Formularza zamówienia, zmierzające
bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu z Sprzedawcą
E-konsultacje –konsultacja przeprowadzona z Klientem telefonicznie lub online
Polityka Prywatności – dokument, w którym opisane są cele i zasady przetwarzania danych, w tym
prawa osób, których dane dotyczą
Klient, Usługobiorca – Konsument, Przedsiębiorca na prawach konsumenta, Przedsiębiorca
Konsument – zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu Cywilnego
Przedsiębiorca – zgodnie z definicją zawartą w art.43(1) Kodeksu Cywilnego
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność
gospodarczą, posiadająca wpis do Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, zawierająca
umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nie posiadającą dla niej charakteru
zawodowego, wynikającego z przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, weryfikowanego
na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Przy czym
dotyczy to tylko umów zawieranych na odległość oraz poza lokalem przedsiębiorstwa.
Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyboru
Klienta.
Konto klienta – usługa elektroniczna, oznacza indywidulany dla każdego Klienta panel, uruchomiony
na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta rejestracji.
Formularz rejestracji – formularz dostępny na stronie Serwisie internetowym Sprzedawcy,
umożliwiający utworzenie Konta klienta.
Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, formularz w którym Użytkownicy serwisu
internetowego dietetykwargocki.pl zamieszczają informacje i dane w celu realizacji przesłanego
zgłoszenia.
Newsletter – usługa elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na
podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy,
dotyczących Serwisu.
Blog– usługa elektroniczna dostępna w Serwisie internetowym dla jego Usługobiorców
§3 Usługi elektroniczne

1. W serwisie internetowym dostępne są następujące usługi elektroniczne:
1.1 Formularz zamówienia
1.2 Formularz kontaktowy
1.3 Newsletter
1.4 Blog
1.5 Konto klienta
2. Usługa Formularza zamówienia ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia
Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia
za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
3. Usługa formularza kontaktowego polega na udostępnieniu Usługobiorcom możliwości wysyłania za
pomocą formularza umieszczonego w serwisie internetowym wiadomości do Sprzedawcy.
4. Usługa Newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w
każdej chwili, bez podania przyczyny rezygnacji z Newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link
w dostępny w wiadomości przesyłanej w ramach Newslettera lub wysyłając wiadomość e-mail na
adres dietetyk.rafalwargocki@gmail.com. Usługa polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę na adres
poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych
Produktach w ofercie Sprzedawcy, aktualnej ofercie handlowej, promocjach, rabatach, szkoleniach
oraz innych informacjach dotyczących funkcjonowania sklepu internetowego. Usługodawca zastrzega
sobie prawo do zaprzestania realizacji usługi Newsletter bez podania przyczyny, po uprzednim
powiadomieniu o tym fakcie Usługobiorcy.
5. Usługa Bloga jest świadczona przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość w każdej
chwili bez podania przyczyny zaprzestania przeglądania Bloga poprzez zamknięcie przeglądarki
internetowej lub przejście na inną stronę internetową.
6. Konto klienta jest usługą dostępną po dokonaniu rejestracji na zasadach opisanych w niniejszym
Regulaminie.
6.1 Aby założyć Konto klienta, należy wypełnić formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie
następujących danych: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, hasło.
6.2 Logowanie na Konto klienta odbywa się poprzez podanie adresu e-mail i hasła
ustanowionych w formularzu rejestracji.
6.3 Usługobiorca ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z
tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto klienta poprzez wysłanie stosownego żądania do
Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres
Sprzedawcy.
6.4 W przypadku naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych
obyczajów, Usługodawca może rozwiązać umowę z Usługobiorcą bądź zawiesić jej
wykonywanie w ramach określonego Konta klienta.

7. Usługodawca zobowiązany jest rozpatrzyć wszelkie reklamacje złożone przez Usługobiorcę w
zakresie nieprawidłowości, usterek lub przerw w świadczeniu Usług i funkcjonowaniu Sklepu
internetowego, w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
8. Usługi nieodpłatne są dostępne 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

§4 Zawarcie umowy sprzedaży
1.Sprzedawca umożliwia zawarcie Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Formularza Zamówienia na
stronie internetowej https://dietetykwargocki.pl
2.Zamówienia za pośrednictwem Formularza Zamówienia  można składać 24 godziny na dobę przez
cały rok.
3. W celu złożenia Zamówienia niezbędne jest wykonanie przez Klienta następujących czynności:
3.1 dodać wybrany Produkt do Koszyka poprzez kliknięcie przycisku: „Dodaj do koszyka”
3.2 w Koszyku Klient może:
3.2.1 zwiększyć lub zmniejszyć ilość danego Produktu
3.2.2 całkowicie usunąć wybrane Produkty z Koszyka, poprzez kliknięcie ikony „x”
znajdującej się obok miniaturki zdjęcia, z lewej strony tabeli Koszyka
3.2.3 dla odświeżenia zawartości Koszyka należy kliknąć przycisk „Zaktualizuj
koszyk”
3.2.4 zrealizować otrzymane kupony.
3.3 po zaakceptowaniu zawartości Koszyka i kosztów dostawy należy kliknąć przycisk
„Przejdź do płatności”.
3.4 następnie należy wypełnić Formularz zamówienia poprzez:
3.4.1 wpisanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia
3.4.2 dokonanie wyboru płatności spośród udostępnionych przez Sklep internetowy
3.4.3 dane oznaczone (*) są obowiązkowe
3.5 następnie należy:
3.5.1 zapoznać się i zaakceptować Regulamin sklepu
3.5.2 potwierdzić zapoznanie się z Polityką prywatności i wyrazić zgodę na
przetwarzanie danych na potrzeby realizacji zamówienia
3.6 potwierdzić wolę zawarcia umowy poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”

3.7 Wybór Przelewu tradycyjnego jako formy płatności za złożone Zamówienie, wiąże się z
obowiązkiem zapłaty.
3.8 Przy wyborze PayU należy wybrać formę płatności spośród dostępnych, zapoznać się i
zaakceptować regulamin PayU następnie potwierdzić Zamówienie poprzez kliknięcie
przycisku „Potwierdzam zamówienie” lub równoznacznym. Złożenie zamówienia wiąże się z
obowiązkiem zapłaty.

4. Zamówienie wysłane przez Klienta jest oświadczeniem woli Klienta zawarcia ze Sprzedawcą
umowy sprzedaży, zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu.
5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzyma wiadomość potwierdzającą dokonanie Zamówienia, która
stanowi oświadczenie woli Sprzedawcy co do zawarcia z Klientem Umowy Sprzedaży. Umowę
Sprzedaży uważa się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości od Sprzedawcy.
6. Klient zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
7. Klient może złożyć Zamówienie bez zakładania Konta klienta.
§5 Termin realizacji zamówienia
1. Realizacja zamówienia następuje w ciągu 7 dni, chyba, ze w opisie danego Produktu, w trakcie
składania zamówienia podano inny termin. Każdorazowo termin realizacji zamówienia należy liczyć
od dnia następnego po dniu zapłaty, tj. dnia uznania wpłaty na rachunku Sprzedawcy.
2. Jeżeli dla Produktów objętych Zamówieniem przewidziano różny okres realizacji, dla całego
Zamówienia obowiązuje okres najdłuższy spośród przewidzianych.
§6 E-konsultacje
1. Sprzedawca udostępnia Klientowi możliwość przeprowadzenia odpłatnych E-konsultacji:
1.1 telefonicznie
1.2 online – połączenie internetowe
1.3 online – korespondencja e-mail
2. E-konsultacja przeprowadzana jest na podstawie przesłanych przez Klienta niezbędnych informacji
na adres e-mail: dietetyk.rafalwargocki@gmail.com. Informacje powinny być przesłane na minimum
48 godzin przed terminem E-konsultacji.
3. Warunki E-konsultacji, w szczególności; termin, czas trwania, zakres, płatność, zasady odwołania
lub możliwość przełożenia e-konsultacji będą ustalane indywidualnie między Klientem a Sprzedawcą,
a ich treść zostanie utrwalona pisemnie.
4. E-konsultacja odbywa się poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego, połączenia internetowego
lub korespondencji e-mail między Sprzedawcą a Klientem, w zależności od poczynionych ustaleń.

§7 Produkt cyfrowy
1. Produkty cyfrowe bez nośnika zostają udostępnione Klientowi co do zasady niezwłocznie, jednakże
nie później niż w ciągu X godzin po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia dokonania płatności
przez Klienta.
2. Udostępnienie Produktów cyfrowych bez nośnika Klientowi następuje poprzez ich udostępnienie do
pobrania w Sklepie na Urządzenie Klienta lub instalacji na takim Urządzeniu.
3. Warunki korzystania przez Klienta z Produktów cyfrowych regulują licencje na korzystanie z
poszczególnych Produktów cyfrowych. Przekazanie Produktów cyfrowych Klientowi nie oznacza
przeniesienia na jego rzecz jakichkolwiek praw własności intelektualnej, w tym w szczególności
majątkowych praw autorskich lub praw pokrewnych do treści cyfrowych. Inne, niż określone w takiej
licencji sposoby korzystania przez Klienta z Produktów cyfrowych (np. zwielokrotnianie,
wprowadzanie do obrotu lub rozpowszechnianie) wymaga zgody właściciela praw do treści
cyfrowych, za wyjątkiem przypadków wyraźnie dozwolonych przez prawo. Brak akceptacji
warunków licencji, o której mowa powyżej może uniemożliwić odtworzenie, pobranie lub
zainstalowanie treści cyfrowych.
4. Aby Klient mógł korzystać z podstawowych funkcjonalności Sklepu niezbędne jest posiadanie
przez niego odpowiedniej infrastruktury technicznej w postaci urządzeń elektronicznych (np.
komputer osobisty, laptop, tablet, smartfon, opcjonalnie drukarka) oraz oprogramowania,
umożliwiających dostęp do sieci Internet oraz przeglądanie jej zasobów.
5. Klient powinien sprawdzić we własnym zakresie, czy Urządzenie, z którego korzysta, spełnia
wymagania techniczne niezbędne do pobrania i korzystania z Produktów cyfrowych bez nośnika, a
także czy posiada ono wolną pamięć umożliwiającą pobranie i korzystanie z Produktów cyfrowych
bez nośnika.
6. Sprzedawca nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.
7. Szczegółowe informacje o wymaganiach technicznych niezbędnych do korzystania przez Klienta z
Produktów cyfrowych bez nośnika, a także informacje o stosowanych zabezpieczeniach, zawarte są
każdorazowo w opisie Produktów cyfrowych bez nośnika.
8. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Produktu cyfrowego, Konsument ma prawo wezwać Sprzedawcę
do jego dostarczenia. Jeżeli Sprzedawca nie dostarczy Produktu cyfrowego niezwłocznie lub w
dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie, Konsument może odstąpić od umowy.
9. Konsument może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia Produktu cyfrowego, jeżeli:
9.1 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy Produktu
cyfrowego lub
9.2 Konsument i Sprzedawca uzgodnili lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika,
że określony termin dostarczenia Produktu cyfrowego miał istotne znaczenia dla Konsumenta,
a Sprzedawca nie dostarczył ich w tym terminie.

10. Ciężar dowodu dostarczenia Produktu cyfrowego spoczywa na Sprzedawcy.
11. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową Produktu cyfrowego
dostarczanego jednorazowo lub w częściach, który istniał w chwili ich dostarczenia i ujawnił się w
ciągu dwóch lat od tej chwili. Domniemywa się, że brak zgodności Produktu cyfrowego z umową,
który ujawnił się przed upływem roku od chwili dostarczenia Produktu cyfrowego istniał w chwili jej
dostarczenia.
12. Jeżeli Produkt cyfrowy jest niezgodny z umową, Konsument może żądać doprowadzenia do jego
zgodności z umową. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia Produktu cyfrowego do zgodności z
umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności Produktu cyfrowego z umową jest niemożliwe albo
wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy.
13. Jeżeli Produkt cyfrowy jest niezgodny z umową oraz gdy wystąpią przesłanki z art. 43n §1 Ustawy
o prawach konsumenta, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od
umowy.
14. Sprzedawca nie jest uprawniony o żądania zapłaty za czas, w którym Produkt cyfrowy był
niegodny z umową, nawet jeżeli przed odstąpieniem od umowy Konsument faktycznie z niej
korzystał.
15. Zapisy ust. 8-14 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach
konsumenta.

§8 Dostawa
1. Dostawa Produktów cyfrowych odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-
mail wskazany przez Klienta w Zamówieniu.
2. Informacje o kosztach związanych z dostawą zakupionych Produktów są udostępniane
w „Koszyku” przed złożeniem Zamówienia przez Klienta.
3. Dostawa Produktów cyfrowych jest nieodpłatna.
4. Dostawa Produktów nie jest ograniczona do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz jest
realizowana na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
§9 Płatności
1. Sprzedawca udostępnia następujące płatności:
1.1 przelew tradycyjny na konto bankowe Sprzedawcy w terminie 2 dni od dnia przesłania
potwierdzenia zawarcia umowy przez Sprzedawcę (przedpłata)
1.2 przez PayU w formie przedpłaty przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą.
Przedpłata następuje przez zewnętrzny system płatności PayU (obsługiwany przez PayU
Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 186, wpisana do rejestru
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań –
Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod numerem KRS 0000274399, numer NIP 7792308495, REGON 300523444, kapitał
zakładowy 4 944 000 PLN, kapitał wpłacony 4 944 000, będąca dostawcą usług płatniczych w
rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych).
2. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1 §9
niniejszego Regulaminu, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z
wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu
Cywilnego.
3.W przypadku płatności za pośrednictwem PayU, Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem
realizacji Zamówienia.
4. Sprzedawca wystawi Klientowi paragon lub fakturę bez VAT. Klient wyraża zgodę na
otrzymywanie od Usługodawcy faktur elektronicznych i przesyłanie ich na podany przez Klienta adres
poczty elektronicznej.
§10 Reklamacje
1. Umową sprzedaży objęte są nowe Produkty.
2. Sprzedawca ponosi przewidzianą przez prawo odpowiedzialność za zgodność Produktu z Umową.
3. W przypadku niezgodności Produktu z zawartą umową, Klient ma prawo do złożenia reklamacji w
oparciu o przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
4. Reklamację można złożyć:
4.1 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy:
dietetyk.rafalwargocki@gmail.com
4.2 w sposób tradycyjny wysyłając pisemną reklamację na adres Sprzedawcy:
Rafał Wargocki, ul. Lecha 8/17, 05-400 Otwock
5. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, opis wady, datę zauważenia
wady, dowód zakupu, sposób udzielenia odpowiedzi, a także konkretne żądanie Klienta związane ze
składaną reklamacją. W przypadku gdy reklamacja dotyczy Produktu wraz z pismem reklamacyjnym
należy odesłać Produkt, podlegający reklamacji. Jeżeli podane dane lub informacje wymagają
uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Sprzedawca zwróci się do Klienta składającego
reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
6. Sprzedawca rozpozna reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje Klienta o
podjętej decyzji w sposób wskazany przez Klienta w piśmie reklamacyjnym.
7. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili
jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności towaru
do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich
imieniu, jest dłuższy.
8. W przypadku Umowy Sprzedaży z Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta,
domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową, który ujawnił się przed upływem dwóch lat
od chwili dostarczenia towaru, istniał w chwili jego dostarczenia o ile nie zostanie udowodnione

inaczej lub domniemania tego nie można pogodzić ze specyfiką Produktu lub charakterem braku
zgodności Produktu z umową.
9. Konsument jeżeli Produkt jest niezgodny z umową, może:
9.1 żądać naprawy lub wymiany
9.2 złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy:

9.2.1 Sprzedawca odmówił doprowadzenia Produktu do zgodności z umową z
zgodnie z art. 43d ust.2 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;
9.2.2 Sprzedawca nie doprowadził Produktu do zgodności z umową zgodnie z art.
43d ust.4-6 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.;
9.2.3 brak zgodności Produktu z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca
próbował doprowadzić Produkt do zgodności z umową;
9.2.4 brak zgodności Produktu z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie
ceny albo odstąpienie od umowy bez uprzedniego skorzystania z naprawy lub
wymiany;
9.2.5 z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie
doprowadzi on Produktu do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez
nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

10. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli brak zgodności z umową jest nieistotny.
Domniemywa się, że brak zgodności Produktu z umową jest istotny.
11. Konsument udostępnia Sprzedawcy Produkt podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca
odbiera od Konsumenta Produkt na swój koszt. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za
pobraniem.
12. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny
niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o
obniżeniu ceny.
13. W razie odstąpienia od umowy Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego
koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek
odsyłanych za pobraniem.
14. Zapisy ust. 1-13 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do Przedsiębiorcy na prawach
konsumenta.
15. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi na
podstawie art. 558 §1 KC.
§11 Odstąpienie od umowy
1. Zgodnie z art 27. ust. 1 ustawy o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) Konsument lub
Przedsiębiorca na prawach konsumenta, zawierając „umowę na odległość” – ma prawo odstąpić od

umowy bez podania przyczyny – w terminie 14 dni kalendarzowych od daty objęcia w posiadanie
Produktu.
2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi,
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta lub wskazanej przez nich osobie innej niż przewoźnik.
3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub
w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
4. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając
Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy
wystarczy wysłanie przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oświadczenia
przed upływem tego terminu.
5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty, bądź drogą elektroniczną poprzez
przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie
internetowej Sprzedawcy – dane kontaktowe Sprzedawcy zostały określone w § 1 ust 2. Oświadczenie
można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu
oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to
obowiązkowe.
6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach
konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi lub
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta na podany przez nich adres e-mail potwierdzenie otrzymania
oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
7. Skutki odstąpienia od Umowy:
7.1 W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za
niezawartą.
7.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi lub
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od
dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta lub Przedsiębiorcy na prawach konsumenta o
odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia
rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta
sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez
Sprzedawcę.
7.3 Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie
zostały przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta użyte w pierwotnej
transakcji, chyba że Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta wyraźnie zgodził
się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
7.4 Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z
powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które
zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.5 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta powinien odesłać Produkt na adres
Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia,
w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany,

jeśli Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odeśle Produkt przed upływem
terminu 14 dni.
7.6 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta ponosi bezpośrednie koszty zwrotu
Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie
mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
7.7 Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta odpowiada tylko za zmniejszenie
wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do
stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
7.8 W przypadku gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w
zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także o kosztach zwrotu Produktu, będzie się
znajdować w opisie Produktu w Sklepie.
8. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi oraz
Przedsiębiorcy na prawach konsumenta w odniesieniu do Umowy:
8.1 w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany
według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych
potrzeb,
8.2 o świadczenie usług, za które Konsument jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli
przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta, który
został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości,
8.3 w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym
Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do
odstąpienia od Umowy,
8.4 o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli
spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu
do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa
odstąpienia od umowy.
9. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Przedsiębiorcy.
10. Odstąpienie od umowy – dane do wysyłki:
10.1 adres e-mail: dietetyk.rafalwargocki@gmail.com
10.2 adres Sprzedawcy: Rafał Wargocki, ul. Lecha 8/17 05-400 Otwock
§12 Wymagania techniczne
1. Do korzystania ze Sklepu internetowego oraz Produktów niezbędne jest posiadanie przez Klienta:
1.1 komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu
1.2 dostęp do aktywnej poczty elektronicznej, odpowiednio skonfigurowanej do odbioru
wiadomości pocztowych od Sprzedawcy

1.3 przeglądarka internetowa w najnowszej dostępnej wersji ( Mozila Firefox, Opera, Google
Chrome, Safari lub Microsoft Edge)
1.4 włączona w przeglądarce internetowej możliwość zapisu plików Cookies oraz obsługa
JavaScript
1.5 oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie .PDF
2. Odpowiedzialność Sprzedawcy jest wyłączona jeśli Klient nie dostosował się do przedstawionych
powyżej wymagań technicznych koniecznych do korzystania ze Sklepu internetowego oraz
Produktów.

§13 Polityka prywatności
1. Administratorem danych osobowych podawanych w trakcie korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
2. Cele i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym dane będą przekazywane, jak i prawa osób,
których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności [link do strony z Polityką prywatności].
§14 Pozasądowe i sądowe sposoby rozpatrywania sporów
1. Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów:
1.1 Konsument ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów,
po przez złożenie wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd
polubowny. Wniosek należy złożyć po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w
przypadku jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. Wykaz Stałych Polubownych Sądów
Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej
https://www.uokik.gov.pl i https://www.rf.gov.pl. Konsument może skorzystać także z
bezpłatnej pomocy Powiatowego (Miejskiego) Rzecznika Konsumentów lub organizacji
społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja
Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).
1.2 Sprzedawca nie wyraża zgody na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z
zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.
2. Sądowe sposoby rozpatrywania sporów:
2.1 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą, a Konsumentem zostaje
poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami powszechnie obowiązującego prawa
polskiego.
2.2 Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem nie będącym
Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja
2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany
rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR
w sporach konsumenckich) Sprzedawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający
internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do
platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów:
https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: dietetyk.rafalwargocki@gmail.com.
§15 Majątkowe prawa autorskie
1. Wszelkie Produkty odpłatne i nieodpłatne dostępne w Sklepie internetowym są utworami podlegają
ochronie przewidzianej w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
(Dz.U.1994.24.83).
2. Klient może korzystać z zakupionych Produktów na własny użytek i zgodnie z ich przeznaczeniem,
w tym odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych
właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią utworu.
3. Zabronione jest powielanie, kopiowanie i wykorzystywanie Produktu w całości lub we fragmentach
w sposób niezgodny z prawem. Zabronione jest zmienianie struktury elektronicznej Produktu lub
innego rodzaju modyfikacje (np. usuwanie zabezpieczeń). Niedozwolone jest również dystrybuowanie
Produktu, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne.
§16 Postanowienia końcowe
1. Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie maja zastosowanie przepisy:
2.1 Kodeksu Cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 r. ( Dz.U.1964.16.93 ze zm.)
2.2 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.
(Dz.U.2002.144.1204 ze zm.)
2.3 Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U.2014.0.827 ze zm.)
3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy firm i ich logo użyte w Serwisie internetowym
https://dietetykwargocki.pl należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach
identyfikacyjnych. Mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i
zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Serwisu internetowego https://dietetykwargocki.pl użyte
są w celach informacyjnych.
4. Klienci są zobowiązani do korzystania ze strony Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym
prawem, normami społecznymi i obyczajowym oraz postanowieniami Regulaminu. W ramach
korzystania z Serwisu zabronione jest dostarczanie jakichkolwiek informacji o charakterze
bezprawnym, obraźliwym, czy też naruszającym dobra osobiste.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, np.
zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie , w jakim te zmiany
wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany technologii. Nowy Regulamin

wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Serwisu internetowego
https://dietetykwargocki.pl na podstronie Regulamin. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu
stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia Umowy. Klienci posiadający Konto
zostaną dodatkowo poinformowani o zmianach wraz z ich zestawieniem na wskazany przez nich adres
poczty elektronicznej. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 dni od dnia ich
ogłoszenia. W razie, gdy Klient posiadający Konto Klienta, nie akceptuje nowej treści Regulaminu
obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę w ciągu 14 dni od daty poinformowania o
zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Sprzedawcy o braku akceptacji nowej treści Regulaminu
skutkuje rozwiązaniem Umowy.
6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2023 r.

 

Oświadczenie PDF (link do pdf)